تفسیر المیزان ج ۱ آیات۲۶ و ۲۷ و۲۸ سوره بقره

مطلب پیشنهادی

تفسیر یس از آیه ۵۲