سه رساله نور ام ابیها رجعت حج

در بخشی از این کتاب میخوانیم:
این رساله عنایت خدا به وسیله‌ي جناب استادم حسن‌زاده آملی(روحیفداه) بود که در روستاي ایرا بـا عـده‌اي از دوسـتان به خدمتشان مشّّرف شدیم؛ و ایشان مشوق من در نوشتن این رساله بودند.
من در نوشتن سلوك عرفانی و فاطمه شناسی، طفل دبستانی هم نیستم. طهارت کامل لازم اسـت تـا شـاید شـمه‌اي ازوصف عصمت عصم ةاُّﷲّ الكبری، و مقامِ سِرِ ال لهّ ییِفاطمهي زهراء طهُر، گفته شود؛ البته نه آن گونه که فاطمه، است؛
چون فاطمه، را، جز خدا، و پدر، و شوهر و فرزندان معصومش، کسی نمی‌شناسد. فاطمه، قدیس و پاکترین زنِروزگار است، و طائر خیال ما را به بلنداي خاك درگاهش راهی نیست.
اي فاطمه! نشناختیمت که تو، ول یاﷲُّ و مجـلاي تجلّیـات حـقّ ، و مهـبط وحـیِ جبرئیـ ل بعـد از پـدر، و شـوهر بزرگوارت، میباشی. فاطمه، ليلةالقدر و کوثر خدایی است که، به بنده‌ي مطیع و فرمانبردارش، حضـرت خـاتم، عنایت شده است. فاطمه، نور الهی‌ست که نه تنها در دنیا بلکه در قیامت هم بهشتیان از تجلّّی نورش منورند. در قیامت بـهمحشر گویند: سرهایتان را به زیر افکنید و چشمانتان را فرو بندید که حضرت فاطمه، میخواهد بر صراط بگذرد. و این بدان معنا نیست که در قیامت محرم و نامحرمی ظاهري مطرح باشد؛ بلکه به این معنا است که، فاطمه شناسان حضرتش رامیبینند و آنانکه فاطمه شناس نیستند، فاطمه، را نشناخته و نشناسند (شاید براي بعضی از آنها، سوخت و سازها، کـاريکند؛ به شرط اینکه ملکه نشده باشد). و بدانیم که:
هـر کـه امـروز نبینـد اثـر قـدرت او غالب آن است که فرداش نبیند دیدارو….

اين كتاب در 158 صفحه به چاپ رسيده است.

مطلب پیشنهادی

معرفی نکاحات در کل آفرینش

از آنجا كه مسأله نكاح، از مسائل بسيار مهم است كه به آن كمتر توجه …