کتاب‌ها

معرفی نکاحات در کل آفرینش

از آنجا كه مسأله نكاح، از مسائل بسيار مهم است كه به آن كمتر توجه شده، و شكلي ديگـربه خود گرفته است، و به گونهاي ديگر به زن نگريسته شده و با او رفتار ميشود، به توفيق الهي قصد بر آن شد كه در اين موضوع بر اساس ريشههاي قرآني …

توضیحات بیشتر »

معرفی کتاب اسرارالصلوه

مقدمه استاد علامه حسنزاده آملي «بسِمْ  اِﷲّاِلِرَّحمْٰن اِلرَِّحيم ،الحْمَدْﷲُِِّ رِ ِّبَ العْٰالمَين» « اتلُْ مُاأوُ إَليِكََْم نالَكْ ِ تِٰابِ و أَق مَاِلصَّلوٰ ةإ نََِّالصَّلوٰة تنَهَْى عنَ اِلفْحَ شْٰاء ِوالَمْنُكْرَ وِ لَذَ ِكرْاﷲُّ ِ أكَبرَْ وُاﷲَّ يعَُلْ مَمُاتصَـْنعَوُن[1]». نمـاز  عبـادت جمعـي دارد، كـه عبـادات تكـويني همـةموجودات از جماد و نبات و …

توضیحات بیشتر »

معرفی تفسیر سوره یوسف قدر و کوثر

«كه بر اساس احسنالقصص يوسف ساعتهاي» ذكر شده در دفتر، عنايت رباني نيمه شبي و سحري بوده است، از پنجشـنبه 5/7/1386، روزآغاز و به ولادت لطف و امام حسن عنايات مجتبي، حضرت نوشت نحـقاﷲ آندر در سـاعت 11نجف آباد سهش نبه ش ب 4/10/1386، همزمان با روز ولادت حضرت مسيح، …

توضیحات بیشتر »

معرفی تفسیر سوره انسان

خداوند سوره‌ي انسان و آيات آن را فرستاد، كه شرح حال انسان را بدهد و انسـان را از شرح حال خودش با خبر كند. اينها همه سرگذ شت خود ماست، كه پروردگـار  عـالم  در قرآن كريم ذكر  ميكند، انشاءاﷲ خداوند تبارك و تعالي شناخت معني قرآن، كه شـرح  حال همهي …

توضیحات بیشتر »

معرفی المهدی

« المهدی » در سال 1336 به عنوان پايان‌نامه ليسانس توسط استاد مهدي سمندري در دانشكده معقول و منقول دانشگاه تهران به زبان عربي نوشته شد. 58 سال بعد، در سال 1394 اين كتاب به فارسي ترجمه و سرانجام در 18 اسـفند  1398 ويرايش و براي فهم بهتر خواننده پاورقي‌هايي …

توضیحات بیشتر »

سه رساله نور ام ابیها رجعت حج

در بخشی از این کتاب میخوانیم: این رساله عنایت خدا به وسیله‌ي جناب استادم حسن‌زاده آملی(روحیفداه) بود که در روستاي ایرا بـا عـده‌اي از دوسـتان به خدمتشان مشّّرف شدیم؛ و ایشان مشوق من در نوشتن این رساله بودند. من در نوشتن سلوك عرفانی و فاطمه شناسی، طفل دبستانی هم نیستم. …

توضیحات بیشتر »