معرفی نکاحات در کل آفرینش

از آنجا كه مسأله نكاح، از مسائل بسيار مهم است كه به آن كمتر توجه شده، و شكلي ديگـربه خود گرفته است، و به گونهاي ديگر به زن نگريسته شده و با او رفتار ميشود، به توفيق الهي قصد بر آن شد كه در اين موضوع بر اساس ريشههاي قرآني كـه فطـرت انسـان، بلكـه فطـرتآفرينش است، دقتي ثاقب و تحقيقي مناسب شود.

زيرا انسان و ديگر مخلوقات، تجليّات و مظاهر حضرت حقاند؛ پس با آفريدههـاي  حضـرتحق از جمله زن كه از منظر قرآن كشت آدم و مظهر سكونت، و آرامش، و محبت، و رحمت، است، معاملات شيطاني روا نيست؛ و اينها همه سبب تأليف اين كتاب شد.

در اين كتاب از قواي چهارگانـه انسـان (عقـل، وهـم، جلـب منفعـت و دفـع ضـرر) صـحبتخواهد شد، و اينكه جمع بين اين قوا ويژه انسان است. ديگر موجودات يا عقل محـض انـد ، يـافقط داراي سه قواي ديگرند. پس انسان از جهت عقل مشترك با مجـرّ دات عـالم ، و از جهـتسه قوهي ديگر مشترك با حيوانات است، با اين تفاوت كه سـلطانِ  وجـود انسـان قـوهي عاقلـهاست، و آن سه قوهي ديگر تحت فرمان عقلند. كار قوهي عاقله كنترل قوا و تعديل آنهاست، تا به كمال قصواي انساني برسد. هر زمان اين قوا تحت فرمان عقل بودند، عملشان انساني است،  و اگر عقل فرمانده نبود، عملشان حيواني است، و آنچه كه در طـول تـاريخ بـه زن ظلـم شـدهاست در درجه اول، از ناحيه شهوات حيواني است، و سپس از جانب غضب است، كه به دنبال  شهوت مي آيد، و منشاء اين دو هم شيطنت و شيطان است، و تا زماني كه انسـان بـا ايـن قـوايانساني، با ديد حيواني زندگي ميكند، حيواني به شكل انسان اسـت و ايـن ظلـم ادامـه خواهـدداشت. در اين كتاب به اين موضوعات پرداخته شده است. 

اين كتاب به مسـئله نكـاح در آفـرينش و خصوصـاً در انسـان  مـي پـردازد ؛ و حاصـل سلسـله  درسه ايي اس ت ك ه با عنوان نكاحات، از تاريخ 23/11/77 لغايت 20/12/78 در شهر 12   نكاحات در آفرينش نجف آباد تدريس شده، و امروز به خواست حضرت حق اﷲ، با اصلاحات كلي به زيـور چـاپآراسته شد.

هر كدام از مطالب كتاب دريايي از معرفت است، لذا شما خوانندهي عزيز با حوصله و دقت كتاب را مطالعه كرده، و در هر كلمهي آن تأمل كنيد، تا انشااﷲ معرفت و وصال حاصل شود.

عبداﷲ مهدي سمندري

 

فهرست موضوعات

 

مقدّمه……………………………………………………………………………………11  فصل اوّ ل: آفر نش……………………………………………………………….104-13 

تجلي حضرت حق………………………………………………………………………………………………………………………….13  آفرينش يك پيكر است…………………………………………………………………………………………………………………..14  وجود يعني چه؟ …………………………………………………………………………………………………………………………….15  مراتب آفرينش (مراتب وجود)………………………………………………………………………………………………………….15  عالم اله…………………………………………………………………………………………………………………………………………15  عالم مجردات يا عالم عقل………………………………………………………………………………………………………………19  عالم مثال……………………………………………………………………………………………………………………………………..20  عالم ماده……………………………………………………………………………………………………………………………………….21  اقسام وجود……………………………………………………………………………………………………………………………………22  نحوه خلقت آفرينش……………………………………………………………………………………………………………………….24  عالم امر………………………………………………………………………………………………………………………………………..24  عالم خلق………………………………………………………………………………………………………………………………………27  ماده عالم……………………………………………………………………………………………………………………………………….27  معني خلق……………………………………………………………………………………………………………………………………..28  حركت جوهري………………………………………………………………………………………………………………………………29  هدف حركت جوهري……………………………………………………………………………………………………………………..31  برهان نظم……………………………………………………………………………………………………………………………………32  شعور در آفرينش…………………………………………………………………………………………………………………………….32  حركت جوهري در انسان………………………………………………………………………………………………………………..33  عالم قضا و قدر………………………………………………………………………………………………………………………………37  قضا يعني چه؟……………………………………………………………………………………………………………………………….37  قدر يعني چه؟………………………………………………………………………………………………………………………………..38  كاشف اسرار خلقت كيست؟…………………………………………………………………………………………………………….42

 

  • نكاحات در آفرينش

نَفْس چيست؟………………………………………………………………………………………………………………………………..42  عقل چيست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………45  احاديث معصوم درباره عقل……………………………………………………………………………………………………………..46  حديث اول و شرح آن……………………………………………………………………………………………………………………..46  حديث دوم و شرح آن……………………………………………………………………………………………………………………..52  حديث سوم و شرح آن…………………………………………………………………………………………………………………….53  ابتهاج و مراتب ابتهاج وجود…………………………………………………………………………………………………………….72  معني ابتهاج…………………………………………………………………………………………………………………………………..72  ترتيب موجودات در لذت از وجود چگونه است؟………………………………………………………………………………….72  مراتب سلوك…………………………………………………………………………………………………………………………………83  سفرهاي چهارگانه………………………………………………………………………………………………………………………….86  سفر اول و دوم و طي اين دو سفر بوسيله قرب فرائض و نوافل…………………………………………………………..90  مراتب مخلوقات و ممكنات از ديدگاه جناب صدرا………………………………………………………………………………94  فيض حضرت حق………………………………………………………………………………………………………………………….95  جوهر عقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….98  تعاريف عقل…………………………………………………………………………………………………………………………………..98  جوهر نفَْس………………………………………………………………………………………………………………………………….101 نزول عقل در قالب نفَْس………………………………………………………………………………………………………………102

فصل  دوّم: ن                                             ح در عالم مجردات……………………………………………….130-105

نكاحات در دو عالم……………………………………………………………………………………………………………………….105       نكاح بين لوح و قلم………………………………………………………………………………………………………………………107  لوح و قلم يعني چه؟……………………………………………………………………………………………………………………..107  نكاح لوح و قلم …………………………………………………………………………………………………………………………..108  چگونگي نزول عقل كل……………………………………………………………………………………………………………….115  نياز عقل به بدن…………………………………………………………………………………………………………………………..120  خَلع بدن……………………………………………………………………………………………………………………………………..122  مصاديق عقل كل و نفَْس كل……………………………………………………………………………………………………….123  نكاح بين عقول و نُفُوس……………………………………………………………………………………………………………….126  سرَيان عشق و حب حضرت حق……………………………………………………………………………………………………127  فصل سوم: آفر نش انسا ن……………………………………………………..170-131 

 

 

 

  • فهرست موضوعاتآفرينش انسان……………………………………………………………………………………………………………………………..131 انسان اشرف مخلوقات………………………………………………………………………………………………………………….131  انسان كيست؟……………………………………………………………………………………………………………………………..131  تكامل در موجودات………………………………………………………………………………………………………………………134  انسان روح است…………………………………………………………………………………………………………………………..137  روح مدبر بدن است………………………………………………………………………………………………………………………138  قبر حقيقي و قبر مجازي……………………………………………………………………………………………………………….140  خوراك انسان………………………………………………………………………………………………………………………………141  معرفت و عبادت، هدف از خلقت انسان از ديدگاه قرآن…………………………………………………………………….144  برداشتي از تفسير شيخ اكبر درباره آيه »أ نَخْلَقَ لَكَمُ مْنِ أنْفَْسُكِمُ أزَْوْاجاً …«……………………………………………..146  هدف از خلقت در حديث قدسي……………………………………………………………………………………………………..147  دقت در حديث قدسي…………………………………………………………………………………………………………………..148  ولادت از رحم طبيعت و حسيات……………………………………………………………………………………………………151  ولادت از عالم ملك به عالم ملكوت………………………………………………………………………………………………152  تعبير جناب صدرا از ولادت دوم……………………………………………………………………………………………………..152  مراحل خلقت انسان، كشت مقدس…………………………………………………………………………………………………153  شرح آيات……………………………………………………………………………………………………………………………………157  زن و مرد خليفه و دست خدا در خلقت……………………………………………………………………………………………165

فصل چهارم: ن                                            ح در انسا ن……………………………………………………226- 171 

نكاح در انسان……………………………………………………………………………………………………………………………..171  ميل به نكاح………………………………………………………………………………………………………………………………..171  زوجيت و رمز محبت…………………………………………………………………………………………………………………….171  زوجيت در استخدام توليد مثل……………………………………………………………………………………………………….175  هدف از نكاح و آميزش، كشت بذر انسان و فرزند صالح……………………………………………………………………176  توضيحي درباره آيهي شريفه »نسِاؤكُمُ حْرَثٌْ لكَمُ ْ…«…………………………………………………………………………..178  نتيجهي »ق ِّدَموُا   ِلأنفَْسُ ِكمُ« چيست؟…………………………………………………………………………………………………179  منظور از فرزند صالح چيست؟………………………………………………………………………………………………………..180  ثمرهي نكاح روشني چشم پرهيزكاران……………………………………………………………………………………………181  مراتب نفَْس…………………………………………………………………………………………………………………………………184 انسان، شجره ي طيبه……………………………………………………………………………………………………………………185

 

8   نكاحات در آفرينش

عبادالرحمن پيشتازان در ايمان……………………………………………………………………………………………………….188  عبادالرحمن چه كساني هستند؟……………………………………………………………………………………………………..188  ويژگيهاي            عبادالرحمن چيست؟……………………………………………………………………………………………………190  تقاضاي عبادالرحمن از حضرت رحمن در حالت خوف چيست؟………………………………………………………….193 اعمال و          صفات بدي كه عبادالرحمن ترك كردهاند چيست؟………………………………………………………………193  تقاضاى             عبادالرحمن در حال رجاء از حضرت حق در امر نكاح…………………………………………………………..195  آيا براي همه امكان          عبادالرحمن شدن وجود دارد؟…………………………………………………………………………..201  فناى امورظِاهرى و بقاى امورِ باطنى………………………………………………………………………………………………204  قداست نكاح و آميزش………………………………………………………………………………………………………………….208  نكاح سنتَّ  آفرينش، قُرب به اﷲ و بعد از شيطان……………………………………………………………………………..212  شرح حديث…………………………………………………………………………………………………………………………………215  احاديث معصومين دربارهي نكاح و لزوم آن………………………………………………………………………………217  از دست ندادن فرصت  در ازدواج…………………………………………………………………………………………………….219  چاره چيست؟……………………………………………………………………………………………………………………………….222

فصل پنجم: نگر به همسرداری…………………………………………..254- 227 

نگرش به همسرداري……………………………………………………………………………………………………………………227  نگرش واقعي به جريان همسرداري………………………………………………………………………………………………..227  انتخاب زمينه ي پاك براى كشت بذر انسان…………………………………………………………………………………….228  ملكات راسخ، دارايي حقيقي و مالكيت واقعي انسان…………………………………………………………………………230  شرح زمين پاك و ناپاك و محصول هر دو……………………………………………………………………………………..231 زن كي مهياي ازدواج است؟………………………………………………………………………………………………………….233

آراء طوائف و مذاهب مختلف در مسئله زن حائض در الميزان……………………………………………………………234  منع آميزش در دوران عادت ماهيانه در اسلام (آميزش با طهارت)……………………………………………………..235  نظر احاديث در مورد آميزش با زن قبل از غسل حيض…………………………………………………………………….240  قواي چهارگانه انسان……………………………………………………………………………………………………………………241  بياني از جامع السعاده در مورد دفعات آميزش…………………………………………………………………………………..241  سهم تقوي و روزه در مهار شهوت…………………………………………………………………………………………………244  همسر نياز و غذاي انسان………………………………………………………………………………………………………………252  فصل ششم: پرورش انسا ن……………………………………………………..268- 255 

پرورش انسان……………………………………………………………………………………………………………………………..255

 

 

 

فهرست موضوعات   9  پرورش انسان در دو ر حم………………………………………………………………………………………………………………255 رحم اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..256  رحم دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..258  الرّحمن: مبدأ و منتهاى ربوبيت رحمانى و »ربَُّ العالميَن«…………………………………………………………………260

صله رحم چيست؟………………………………………………………………………………………………………………………..260  شرح علامه حسن زادهآملي بر حديث »اناَاﷲّ  او ناَالرَّحمْن ُ…«…………………………………………………………………263  قطع رحم چيست؟……………………………………………………………………………………………………………………….267  فصل هفتم: ح ت قوم لوط و سرنوشت آنها………………………………294-269 

حكايت قوم لوط و سرنوشت آنها………………………………………………………………………………………………269  جهان امروز………………………………………………………………………………………………………………………………….269   حضرت لوط و قومش………………………………………………………………………………………………………………271 نحوهي انحراف مردم مؤتفكات قبل از رسالت حضرت لوط………………………………………………………….271   رسالت لوط در دنباله انحراف مردم مؤتفكات………………………………………………………………………………274  داستان عذاب قوم لوط در قرآن………………………………………………………………………………………………..277  نحوهي عذاب قوم لوط…………………………………………………………………………………………………………….279  آيا علاج فسادي به فساد ديگر جايز است؟……………………………………………………………………………………..286  نحوهي عذاب قوم لوط در روايت امام باقر……………………………………………………………………………289  آيا عملي همچون عمل قوم لوط در حقّ زن رواست؟………………………………………………………………….291  فصل هشتم: زن در دو چهره……………………………………………………312-295

زن در دو چهره……………………………………………………………………………………………………………………………295  برترين زنان عالم (چهار زن كامل)…………………………………………………………………………………………………301  دو زن نمونهي توحيدي در قرآن……………………………………………………………………………………………………301  مريم دختر عمران مادر عيسي مسيح…………………………………………………………………………………………303  داستان حضرت مريم در الميزان…………………………………………………………………………………………………308  دو زن نمونه شرك در قرآن…………………………………………………………………………………………………………..309

فصل نهم: خانهی پ امبر و اهل ب ت………………………………….372-313

همسران پيامبر………………………………………………………………………………………………………………………….313  فرزندان پيامبر…………………………………………………………………………………………………………………………..314  رسول خدا و انتخاب حضرت خديجه………………………………………………………………………………………..315 

 

10   نكاحات در آفرينش

قداست     خانه وحي………………………………………………………………………………………………………………………..319  پاسداري از مقام عصمت و ولايت توسط همسران پيامبر……………………………………………………………….321  شأن نزول آيات (28 و 29) سوره احزاب از زبان احاديث…………………………………………………………………..324  خطاب خداوند به همسران پيامبر…………………………………………………………………………………………………330  نكات مهم آيات (28 تا 33) سوره احزاب………………………………………………………………………………………..335  مقام اهل بيت……………………………………………………………………………………………………………………….349  عصمت چيست؟………………………………………………………………………………………………………………………….354  اهل بيت چه كساني هستند؟…………………………………………………………………………………………………..354  حضرت فاطمه و حضرت علي ……………………………………………………………………………………………..357  ازدواج حضرت فاطمه و حضرت علي…………………………………………………………………………………….358  نكاح بين آباء و امهات انساني………………………………………………………………………………………………………..368

سخن آخر نو سنده……………………………………………………………………373  فصل دهم:ا ندكسها………………………………………………………….385- 375 

ايندكس آيات………………………………………………………………………………………………………………………………375  ايندكس احاديث…………………………………………………………………………………………………………………………..379  ايندكس اشعار……………………………………………………………………………………………………………………………..381  ايندكس منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..382

 

سخن آخر نویسنده

انشاءاﷲ اين حقايقي را كه با طهارت به دست آمد و عرض كرديم، با طهارت تلقي كنيـد ، و در طهارت كوشا باشيد، تا خداوند تبارك و تعالي توجه ما از اين كثرات تاريك كه هر كـدامانسان را به سويي مي كشند، بگسلد، و به خود بپيونـدد ، و بهجـت و لـذتمان را در شـهود خـودقرار دهدِ، به گوِنه اي كه غيرِ او برايمان جهنمّ باشد، و آن سخن پيامبر اكرم را كـه فرمودنـد:

«الدُّنياْسَجنْ المْؤُمْن وِ جَنَةَّ اُل ْ فَر : «دنيا زنـدان مـؤمن و جـاي لـذتّ و خوشـي كـافر اسـت» را بـهحقيقت دريابيم و لمس كنيمِ، كه اين لمـس كـردن خيلـي مهـم اسـت . بكوشـيم كـه قرآنـي ونمازي بشويم، در قرآن خدا با شما حرف مي زند، و در نماز شما با خدا حرف مـي زن يـد، و چـهلذتي بالا تر از اين كه انسان مي تواند با خدا انس بگيرد، و با خدا مناجات طرفيني داشـته باشـد. چرا جاي ديگر خود را تلف كنيد؟ لحظاتي برايتان مانده و سرمايهي ابد شماست، كه با نماز و قرآن انس گرفته ايد، بقيه اش هدر رفته است، پس انس خود را با قرآن قطع نكنيد، بـه كلمـاتقرآن عميق نگاه كنيد، كه قرآن بيـانگر حقـايق دار هسـتي و مراتـب وجـودي خـود شماسـت.

عزيزانم اين چهار روز زندگي دنيا به سرعت مي گذرد، و حياتي جاودانه و حيات انـدر حيـاتدر پيش رو داريم، و هشدار كه خـوراك قلـبِ شـما ايـن آيـات شـريفهي قـرآن و حقـائق داروجود باشد، نه آلودگي ها و هرزگيها و شيطنت و شهوت راني و غضب، پـس قلبتـان را از هـرآلودگي پاك كنيد، و گرنه قلبتان همچون شخص زكام شده است كه اگر به گلزار و گلسـتان برود بيماري او تشديد مي شود، و بهترين غذاها نيز به كام او تلخ است؛ كـه »و نَن ِّزَُ لمُ نِالَقْرُآ نْمِـا هوُ شَفِاءٌ ورَحَمْ ةٌَللمِْؤُمْنِين  وَلَايزَيد اُلظَّالمِين إَلِا خَّسَاراً 2«: »قرآن شفا و رحمت است ولي براي مؤمنين،

  • ابنشعبهحرانى حسنبنعلى ، تحف العقول، جامعه مدرسين ، ص (53)، نرم افزار جامع الاحاديث نور 5/3.
  • سوره اسراء (17)، آيه (82) .

374   نكاحات در آفرينش

اما براي كساني كه ظالمند جز خسارت و زيان نيست«، چون قلبِ بيمار و آلـوده ، غـذاي پـاكرا هم به واسطه ي ناپاكيِ درون، آلوده  مي كند و مي خورد،  و نتيجه غذاي ناپاك، ناپاكي است.

ساعت 11 و 22 دقيقه شب، 31 فروردين ماه 1397 خورشيدي،  برابر با سوم شعبان 1439 قمري  عبداﷲ مهدي سمندري

اين كتاب در 385 صفحه به چاپ رسيده است.

مطلب پیشنهادی

معرفی کتاب اسرارالصلوه

مقدمه استاد علامه حسنزاده آملي «بسِمْ  اِﷲّاِلِرَّحمْٰن اِلرَِّحيم ،الحْمَدْﷲُِِّ رِ ِّبَ العْٰالمَين» « اتلُْ مُاأوُ …